Esteu aquí

Valorem la implantació dels nous cursos de l'Escola FORCA!

Fa ja alguns mesos que hem implantat la nova normativa de formació en el lleure infantil i juvenil, adaptant els nostres cursos de caps d’unitat-monitors/es i caps d’agrupament-directors/es als nous criteris establerts. Aquests canvis tenen com a objectiu potenciar el model de formació per competències que actualment s’ha anat imposant en el món educatiu i laboral. A més, a partir d’ara els cursos ocuparan un espai propi en el nou catàleg de qualificacions professionals, tenint en compte el valor afegit que aporten.

Després d’haver tancat una primera tongada dels nous cursos, podem fer una petita valoració respecte tot el procés.

En primer lloc, a l’Escola FORCA no hem tingut cap dificultat en l’adaptació metodològica ja que durant més de 30 anys sempre hem treballat per desenvolupar capacitats i no només en la transmissió de continguts. D’altra banda, l’adaptació dels continguts no ha estat massa feixuga perquè tot i que han desaparegut algunes sessions i s’han incorporat algunes noves, el 85% dels continguts s’han mantingut pràcticament iguals.

Pel que fa a les principals dificultats que ens hem trobat, caldria destacar l’estructuració de  l'avaluació de cada una de les competències, tenint en compte  els criteris marcats en la nova estructuració de cursos. Després del primer curs pilot, hem decidit simplificar les activitats d’aquest tipus procurant agrupar diferents criteris d’avaluació en una mateixa activitat i reduint així el volum d'activitats avaluadores.

Un altre petit obstacle a dia d’avui és la mancança d’una plataforma digital que ens permeti desenvolupar alguns dels continguts virtualment, ja que la nova normativa contempla aquesta modalitat formativa fins a un 33% del total de continguts.

En definitiva, creiem que la valoració general de tots aquests canvis és positiva, tot i que és possible que mica en mica anem incorporant noves modificacions o eliminant-te d’altres, basant-nos en l’assaig-error. Ens trobem immersos en un procés dinàmic en el qual hi estan participant tots els docents de manera que els avenços no són immediats però sí ben raonats i compartits per tothom.

Imatge: Yabel Pérez, de l'AE Intayllú.