Esteu aquí

Escola FORCA. Línia pedagògica

noia.jpg

Entenem l’educació com un procés comunicatiu imprescindible per al desenvolupament de les persones i, alhora, un dels mitjans més importants de construcció social i cultural.

La formació d’educadores i educadors, necessària per realitzar una tasca educativa coherent, ha d’acomplir una doble funció: dotar d’eines metodològiques que facilitin la seva feina i generar reflexió individual i col·lectiva sobre la mateixa funció pedagògica, com també sobre les finalitats i compromisos socials. 

Per això la nostra metodologia es basa en la pedagogia de l’acció, l’aprendre fent, de manera que la persona que es forma es converteix en ple protagonista de l’acció educativa. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica són els trets metodològics més destacables.

L’objectiu serà, doncs, aconseguir que educadors i educadores siguin font de coneixement i recursos, amb capacitat per transmetre valors i impulsar aptituds. En definitiva, un estímul per al desenvolupament integral d’infants i joves.

 

7 conceptes clau

Valors: democràcia, laïcitat, catalanitat, coeducació, responsabilitat, compromís, respecte, esperit crític, honestedat, solidaritat, participació social i sostenibilitat, els principals valors en què es basa el projecte associatiu d’Escoltes Catalans i que fonamenten el marc ideològic de l’Escola.

Qualitat: màxim rigor en el desenvolupament de l’activitat formativa i en el procés d’avaluació de l’alumnat, combinant el plantejament formatiu global de l’Escola amb els coneixements i l’experiència del professorat.

Proximitat: atenció personalitzada a l’alumnat, atorgant molta significació al paper d’acompanyament del tutor/a, com també fent molt fàcil i directe l’accés als responsables de coordinació de les diferents accions formatives.

Equip: treball col·lectiu per al desenvolupament dels continguts i les metodologies de les diferents formacions impartides, atorgant coherència global al plantejament pedagògic, sense menystenir la capacitat de modulació personalitzada per part de cada formador/a.

Innovació: cerca constant de nous continguts i noves tècniques o metodologies de treball. Estem molt atents a les noves idees i debats en l’àmbit de l’educació.

Avaluació: gran importància dels sistemes d’avaluació interna en la definició de les formacions futures. La revisió constant i el sentit autocrític estimula la millora permanent.

Adaptabilitat: tenir un marc de treball definit no ens resta capacitat per adaptar-nos a l’entorn i a les circumstàncies específiques de cadascuna de les formacions impartides i de les persones que hi participen. Una bona adaptació permetrà uns millors resultats en el procés formatiu.