Esteu aquí

FAQ'S de l'escola FORCA sobre les PRÀCTIQUES en temps de Covid-19

La situació causada per la pandèmia per COVID-19, que es perllonga en el temps, i la seva evolució fa que les mesures de seguretat i les disposicions del PROCICAT vagin variant en el temps.

Això té un impacte notable en les escoles d’educadors/es en el lleure en, almenys, 2 aspectes:

*Se’ns fa difícil planificar el curs 2020/2021 de manera adequada, si ho hem de fer en un context d’incertesa sobre els criteris i normes a complir.

*Hem de tenir eines per a poder afrontar variacions sobtades de la situació, a causa de l’evolució de la pandèmia, que interfereixen en els cursos ja previstos o en execució.

Per aquest motiu la Direcció General de Joventut (DGJ), després de consultar el Consell Assessor per la Formació d’Educadors/es en el Lleure (CAFELL), estableix les següents normes, aplicables només durant el curs 2020/2021 i motivades per la pandèmia per COVID-19

S’entén per curs 2020/2021 el període comprès entre 1/09/2020 fins al 30/06/2021. En funció de l’evolució de la pandèmia, i sempre abans del 30/04/2021, es decidirà sobre l’oportunitat d’ampliar la vigència d’aquesta directriu (o fer-ne una de nova) aplicable a partir del 1/07/2021.

SOBRE L'ETAPA DE PRÀCTIQUES

- S’amplia en 1 any el termini màxim establert per a completar la formació teòrica i pràctica dels cursos de monitor/a i de director/a, per a tots/es els/les alumnes independentment del moment que hagin fet la formació teòrica.

- Es permet que el total d’hores de pràctiques es facin en 2 centres.

En aquest cas caldrà:

 *Que els 2 centres hi estiguin d’acord.

 *Que la primera persona que ha tutoritzat les pràctiques enviï, a la nova persona tutora de pràctiques (amb còpia a l’escola), un certificat de pràctiques adequadament signat, amb l'avaluació de la part de pràctiques que hagi realitzat l'alumne. Aquest trasllat d’informació es pot fer escollint la via que sigui més àgil i operativa sempre i quan en quedi una evidència que es pugui mostrar si la DGJ ho requereix.

 *La segona persona tutora de pràctiques, un cop finalitzades aquestes, haurà de fer i signar el certificat de pràctiques corresponent al seu període i enviar els 2 certificats de pràctiques signats a l’escola. Perquè l’alumne pugui ser considerat “apte” en ambdós certificats signats haurà de constar com a tal.

- Es permetrà que fins un màxim d’un 33% de les pràctiques de monitor/a es convalidin per activitat com a monitor/a feta prèviament a la realització del curs. Per a obtenir aquesta convalidació l’alumne haurà d’acreditar, en un model oficial que facilitarà la DGJ, el nombre d’hores corresponents fent de monitor/a d’educació en el lleure en una entitat inscrita al cens d’entitats juvenils de la DGJ o en una empresa que consti a la BdD de notificacions de la DGJ.

Si teniu més dubtes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a forca@josepcarol.cat