Esteu aquí

Planifiquem excursions i sortides a la muntanya

  1. Aneu sempre en grup, amb un mínim de dos  caps que obrin i tanquin la marxa,
  2. Estigueu assabentats/des de les condicions del lloc i de les previsions meteorològiques
  3. Eviteu perdre el contacte visual entre la primera persona i l’última
  4. Cal no deixar mai els camins excepte que sigui necessari i n’estigueu segurs; acostumeu-vos a girar-vos de tant en tant per tal de veure i memoritzar l’aspecte del camí i l’entorn, sobretot en els encreuaments de camins, per si heu de tornar endarrere; empreu els mapes per saber en tot moment on sou, d’acord amb l’itinerari previst. A més, respecteu les propietats privades i torneu a lloc totes les portes o tanques que trobeu.
  5. Utilitzeu un equip adequat, sobretot pel que fa al calçat i a la roba per a la pluja, i assegureu-vos que cada participant porti la cantimplora plena i aliments energètics, i totes les coses necessàries, dins la seva motxilla. Cal tenir els braços lliures.
  6. La millor garantia per evitar accidents és un bon nivell d’entrenament i l’experiència dels i les caps. En qualsevol cas, cal excloure la idea de competició, en el sentit de posar a prova l’esforç i la resistència física per tal d’obtenir una victòria o assolir una fita; moltes vegades cal saber renunciar a continuar l’excursió, per poder tornar-hi en bones condicions un altre dia.
  7. Les excursions i les altres activitats a l’aire lliure han de ser suspeses o limitades en funció de la pluja o la presència de la boira. Amb infants, caldrà limitar-se a zones de poca altura, preveure el retorn abans que es faci fosc i, en general, evitar caminar per tarteres, pendents molt forts amb herba i camins massa prop de cingles, esquerdes, barrancs profunds i talussos. Eviteu el pes excessiu a les motxilles dels infants.
  8. Els bivacs no haurien de fer-se a l’hivern. A l’estiu es poden fer a partir dels 12 anys amb el material i les condicions tècniques adequades a cada lloc, alçada i circumstància i amb la participació de persones adultes, llevat d’activitats específiques que tinguin l’oportuna autorització paterna.
  9. Eviteu caminar pel mig de ramats o per tancats on hi hagi animals i per les pinedes on hi hagi les característiques bosses de processionària a dalt dels arbres, sobretot en dies de vent, i no us acosteu ni toqueu les erugues quan fan les processons d’enterrament.
  10. En general, està prohibit l’ús de fogons mòbils de butà durant les rutes, excursions o sortides, fora de les àrees recreatives i d’acampada previstes específicament, per la qual cosa cal portar aliments que es puguin menjar sense haver-los d’escalfar, en carmanyola o entrepà. No obstant això, només en el cas de les rutes acollides al compliment del Decret d’activitats, es podrà permetre el seu ús si es disposa de l’oportuna autorització emesa per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.

Consulteu les taules següents, que us poden ser útils per evitar cansaments o esforços excessius que poden provocar actituds negatives dels participants envers les activitats a la muntanya.

Caminar
Si els menors participants caminen sense la companyia d’adults, haurien d'anar en grups mínims de tres persones. El recorregut hauria d'estar senyalitzat i l'equip dirigent haver-lo fet abans, de manera que en cas de problemes se'ls puguin localitzar i actuar ràpidament.

 
Edats dels participants Durada màxima de la caminada
De 6 a 7 anys
Menys de 2 hores
De 8 a 9 anys
2 hores 30 minuts
De 10 a 11 anys
3 hores 30 minuts
De 12 a 13 anys
4 hores 30 minuts
De 14 a 15 anys
5 hores 30 minuts
De 16 a 17 anys
7 hores

Desnivells
S’entén per desnivell la diferència d’alçada que hom pot ascendir a peu en un dia, sense motxilla. Observeu la taula següent: 

 
Edats dels participants Desnivell màxim
De 6 a 7 anys
300 metres
De 8 a 9 anys
500 metres
De 10 a 11 anys
700 metres
De 12 a 13 anys
800 metres
De 14 a 15 anys
1.000 metres
De 16 a 17 anys
1.300 metres

Nota: Tot i que amb l’entrenament això pot variar, per a les edats de 14 a 17 anys cal restar, del corresponent desnivell màxim, de 200 a 400 metres, si el pes de la motxilla es considera lleuger o pesat.

Alçades
L’alçada és l’elevació dels accidents geogràfics amb relació al nivell del mar. L’alçada màxima a què pot ascendir una persona queda indicada a la taula següent, tot i que està estretament relacionada amb l’alçada del lloc on es viu o es resideix temporalment. 

 
Edats dels participants Metres per sobre del lloc on es viu
De 6 a 7 anys
500 metres
De 8 a 9 anys
1.000 metres
De 10 a 11 anys
1.500 metres
De 12 a 13 anys
2.000 metres
De 14 a 15 anys
2.500 metres
De 16 a 17 anys
3.000 metres

Pesos
Com que el desenvolupament físic no és paral·lel al cronològic, ni la força i resistència dels participants és equivalent a llur aparença corporal, és molt difícil establir una norma general per al pes a transportar a dins de les motxilles; vegeu els pesos màxims indicatius que es poden portar. 

 
Edats dels participants Pes màxim indicatiu que es recomana transportar
De 6 a 7 anys
3 quilos
De 8 a 9 anys
4 quilos
De 10 a 11 anys
6 quilos
De 12 a 13 anys
8 quilos
De 14 a 15 anys
10 quilos
De 16 a 17 anys
12 quilos

Notícia extreta de la guia "Anem preparats"