Esteu aquí

Orientació estratègica

Missió

Promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme, a través del suport a la tasca educativa i associativa d’Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i del desenvolupament de projectes, serveis i recursos en l’entorn educatiu.

Visió    

Volem ser una entitat que:

 • Millora la projecció social i contribueix a enfortir l’escoltisme, a través del suport a Escoltes Catalans.

 • Afavoreix el creixement de l’escoltisme amb el seu suport a Escoltes Catalans, tant a nivell institucional, com en la generació de capital social i establiment de xarxes, en el suport financer i en la complementarietat educativa.

 • Impregna d’escoltisme tota l’activitat que desenvolupa, traslladant els valors i la metodologia escolta als espais en què actua, i de tal manera que és reconeguda socialment per aquesta condició.

 • Contribueix a que l’escoltisme sigui una institució de referència a Catalunya, en la generació d’opinió, pensament i reflexió entorn l’educació en valors, l’educació en el lleure, com també sobre polítiques educatives, joventut, participació, o bé altres temàtiques d’interès.

 • Focalitza la seva activitat en els projectes, serveis i recursos educatius que en major mesura poden apropar i fer créixer els valors i la metodologia escolta al conjunt de la societat catalana.

 • Fomenta i aporta qualitat i innovació a les necessitats educatives de la nostra societat sobre els camps en els que hi té expertesa.

 • Minimitza l’impacte ambiental de la seva activitat, optimitzant els recursos emprats i aplicant criteris de sostenibilitat ecològica en la gestió.

 • És reconeguda socialment pel desenvolupament d’un model de gestió de qualitat, sòlidament estructurat, i coherent amb els valors de l’escoltisme i amb la resta de valors organitzatius que propugna: innovació, proximitat, treball en equip i sostenibilitat.

 • Acompanya i aporta tot el suport al procés d’integració de l’escoltisme català

Valors

Llibertat, justícia global, participació, laïcitat, coeducació i catalanitat són els valors socials sobre els que se sustenta el projecte de la Fundació.

Alhora, la Fundació es fonamenta i promou els valors educatius d’Escoltes Catalans, és a dir, aquells que contribueixen a la construcció d’una ciutadania conscient, responsable, proactiva i amb esperit crític: l’esforç; la cura personal; el respecte mutu; la sinceritat; l’honestedat; la responsabilitat; la solidaritat; la participació col·lectiva; l’estima del medi natural; un estil de vida auster, alegre i optimista; l’estima pel país; i el compromís.

      

En darrer terme, destaquem els principals valors de l’organització:

 • Qualitat

 • Innovació

 • Proximitat

 • Treball col·laboratiu i en equip

 • Sostenibilitat

Eixos estratègics

La Fundació desplega la seva activitat a partir de 7 eixos estratègics, agrupats en dos blocs:

Relacionats principalment amb l’activitat a desenvolupar:

 •     Promoure el creixement d’Escoltes Catalans
 •     Impulsar la qualitat i la innovació educativa
 •     Promoure, en coordinació amb l’Associació, la reflexió i la generació d’opinió a l’entorn dels temes d’interès

Relacionats bàsicament amb la forma com actuem:

 •     Millorar la sostenibilitat
 •     Reforçar la promoció de l’entitat i dels seus projectes
 •     Impulsar les aliances amb organitzacions i projectes d’interès
 •     Desenvolupar un model d’organització de qualitat