Deducció fiscal

Deducció fiscal per a persones físiques (a la quota de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques):

El 25% de l’import de la donació podrà ser deduït de la quota íntegra de la renda de les persones físiques, d’acord amb l’article 19 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

I amb la nostra entitat, com està inclosa en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la persona donant es podrà deduir un 15% addicional de l’import del donatiu.

Per tal d’aplicar aquesta deducció, la Fundació Escolta Josep Carol es compromet a enviar un certificat de la donació a la persona donant durant el primer trimestre de l’exercici següent a la donació.

Deducció per a persones jurídiques (a la quota de l’Impost sobre Societats):

D’acord amb l’article 20, de la Llei 49/2002, Els subjectes passius de l'Impost de societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost de societats, el 35 per 100 de la base de la deducció determinada.