Política de privacitat

La present Política de Privacitat descriu com la FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el lloc web www.josepcarol.cat.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL,

G61679049

C/ Mare de Déu del Pilar 16, 08003 Barcelona

932689111 

protecciodades@josepcarol.cat

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

 • Visites a la nostre pàgina web;
 • Interacció, connexió o enllaços amb la nostre pàgina web a través de d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
 • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
 • Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.

Am quines finalitats tractem les seves dades:

Des de FUNDACIÓ JOSEP CAROL tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades dels nostres membres, alumnes, usuaris i antics membres:

Les dades dels nostres membres, alumnes, usuaris i antics membres seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis educatius, cursos i altres activitats ofertes per la nostra entitat i sol·licitades pels mateixos, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades anteriors en base al nostre interès legítim en fer-los  arribar novetats o informacions relacionades amb la nostre activitat social, i serveis educatius i altres activitats, esdeveniments i promocions i descomptes a través del nostre Butlletí. El subscriptor podrà oposar-se a la recepció de d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents i formularis de sol·licitud i contractació, així com cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí, o bé comunicant-ho per escrit a protecciodades@josepcarol.cat.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostre política de cookies,així com per facilitar informació sobre la nostre activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Si així ho autoritza expressament l’interessat, podrem comunicar les seves dades a altres entitats vinculades a la Fundació, perquè el candidat participi en processos de selecció de les mateixes.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials por via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, FUNDACIÓ JOSEP CAROL no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta. 

Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de FUNDACIÓ JOSEP CAROL en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en complimento de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejartweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. FUNDACIÓ JOSEP CAROL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”. 

A qui comuniquen les seves dades:

FUNDACIÓ JOSEP CAROL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de FUNDACIÓ JOSEP CAROL, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

FUNDACIÓ JOSEP CAROL pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixin a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

TPV virtual o  plataformes de pagament

FUNDACIÓ JOSEP CAROL podrà comunicar dades de pagament a proveïdors de TPV virtual o altres plataformes de pagament electrònic com Paypal,  amb la finalitat de facilitar mitjans d’abonament per les nostres activitats i serveis.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Altres entitats relacionades amb la FUNDACIÓ:

 Sempre prèvia autorització de l’interessat, les dades podran ser comunicades a altres entitats relacionades amb la Fundació Josep Carol per a la gestió de les diferents activitats, la participació associativa o per la remissió d’informació sobre les activitats, serveis i solucions de les mateixes i que puguin ser d’interès pels nostres membres, alumnes, usuaris, exmembres i subscriptors).

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, FUNDACIÓ JOSEP CAROL vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de lo estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a FUNDACIÓ JOSEP CAROL, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se al corresponent contracte d’encarregat del tractament.

Prestador serveisPaís Destinació
Dropbox Inc.EUA
JotForm Inc.EUA

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com a usuari del nostre lloc web –acompanyat de fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar- a: FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL, C/ Mare de Déu del Pilar 16, 08003 Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: protecciodades@josepcarol.cat.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletíseran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Butlletí.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de FUNDACIÓ JOSEP CAROL no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.josepcarol.cati el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que FUNDACIÓ JOSEP CAROLsol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a FUNDACIÓ JOSEP CAROLde qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

FUNDACIÓ JOSEP CAROLha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de FUNDACIÓ JOSEP CAROL. 0

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

0
  0
  Cistella
  La teva cistella està buidaTornar a la botiga
  Skip to content